top of page
Huishoudelijk Reglement

 

Van de Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.
 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1       Algemeen

Artikel 2      Lidmaatschap

Artikel 3      Contributie, Donaties en Giften 

Artikel 4      Het Bestuur

Artikel 5      Commissies, Werkgroepen en Projectgroepen

Artikel 6      Procedure tot Wijziging van de Statuten

Artikel 7      Financiële Commissie

Artikel 8      Projectenrechtspersoon Artikel 9 Privacy Reglement

Artikel 10     Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Artikel 11      Slotartikel

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld en vastgesteld als nadere uitwerking van artikel 2 lid 2 van de Statuten.

 

Artikel 1      Algemeen

1.1 De Coöperatieve Vereniging Voorne - Putten Energie U.A. [hierna: Coöperatie] is gevestigd te 
Nissewaard en opgericht op twintig oktober tweeduizend  zeventien.

 

1.2 Het doel van de Coöperatie is onder meer het bevorderen van de leefbaarheid en duurzaamheid 
in het werkgebied  van de coöperatie door bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van 
de energietransitie en de verduurzaming van het energiegebruik.  Hiermee voorziet de coöperatie 
in de stoffelijke behoeften van haar leden en de maatschappelijke belangen binnen haar
werkgebied.

 

1.3 Dit Huishoudelijk    Reglement    (hierna: het Reglement]    betreft een aanvulling    op het bepaalde in de 
Statuten van de Coöperatie    (de oprichtingsakte    van twintig oktober tweeduizend zeventien). Het 
Reglement    voorziet in de vastlegging    van de organisatie,    alsmede de taken en bevoegdheden    van de 
Coöperatie    voor zover de Statuten daarover niets bepalen.

 

1.4 Ieder Lid wordt geacht met de inhoud    van de Statuten    en Reglementen    bekend te zijn en deze 
door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.

 

1.5 Het Huishoudelijk    Reglement    is digitaal te raadplegen    op de website van de Coöperatie.

 

1.6 Het Huishoudelijk    Reglement    kan worden aangepast    in geval van wijzigingen    in de werkwijze    of 
herziening van het beleid van de Coöperatie.

 

1.7 Bij strijdigheid tussen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn     de Statuten bepalend. 
Indien één of meer van de bepalingen    uit dit Reglement niet    of niet meer geldig zijn, tast dit de 
geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 
Artikel 2      Lidmaatschap

2.1 Dit artikel is een aanvulling    op de artikelen 4 van de Statuten. Als in dit artikel wordt gesproken 
over Leden dan wordt daaronder verstaan eenieder die voldoet aan artikel 4 van de Statuten.

 

2.2 Het lidmaatschap    van de Coöperatie    is persoonlijk    en niet overdraagbaar    tenzij daarvoor,    na een 
daartoe strekkend verzoek, uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het Bestuur.

 

2.3 Leden zijn verplicht bij verandering    van e - mailadres,    of anderszins    voor de Coöperatie    belangrijke 
w ijzigingen in de persoons    - en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, de 
ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk (of via een e    - mail) in kennis te stellen.

 

2.4 Het is mogelijk om gedurende    het kalenderjaar    Lid te worden van de  Coöperatie.
 

2.5 Het lidmaatschap    kan ingaan op iedere dag van de maand.
 

2.6 Het Bestuur kan nadere voorwaarden    stellen aan kandidaat    - leden met een niet - Nederlandse 
nationaliteit om toegelaten te worden als     lid van de     Coöperatie.


 

Artikel 3      Contributie, Donaties en Giften

 

3.1 Door toetreding tot de Coöperatie verplicht ieder Lid zich tot het betalen van de door de Algemene 
Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur, vastgestelde jaarlijkse contributie van € 20.

 

3.2 Zij die gedurende het jaar Lid worden betalen de    volledige contributie voor het nog lopende 
kalenderjaar. Voor hen die Lid worden in oktober, november en december gaat de contributie in op het 
eerst volgende kalenderjaar.

 

3.3 De contributie wordt jaarlijks geïnd in de maand maart van elk jaar, tenzij Le    den gedurende het 
lopende jaar Lid worden. In dat geval wordt de contributie eenmalig zo spoedig mogelijk na ingang van het 
lidmaatschap geïnd.

 

3.4 De contributie voor leden die obligatiehouder zijn van een door VPE of onder haar gezag staande 
entiteit uit    gegeven obligatie krijgen een jaarlijkse korting van € 20.

 

3.5 De bijdrage voor een Donateur is minimaal € 5 per jaar. Donateurs hebben toegang tot de 
vergaderingen van de Ledenraad en daarin geen stemrecht.

 

3.6 Het staat leden en niet leden vrij om giften    te doen aan de Coöperatie.

 

3.7 Alleen contributies, donaties en giften verkregen via een Nederlandse bankrekening worden aanvaard.

Artikel 4      Het Bestuur

 

4.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de coöperatie, de toepassing van de 
ver plichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Coöperatie, naleving van de Statuten en 
reglementen,    beheer van geldmiddelen    en uitvoering    van genomen    besluiten.    Het is van al zijn
handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

 

4.2 Het Bestuur vergadert    tenminste    4 maal per jaar.

 

4.3 Het Bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester of 
financieel    bestuurder    worden door het Bestuur in functie gekozen. De Coöperatieraad    voorziet als
eerste of de Algemene Ledenvergadering voor    ziet als 2 e in hun vervanging in geval van     ontstentenis.

 

4.4 In overeenstemming    met de Statuten worden bestuurders    gekozen voor een termijn van drie jaar 
en kunnen herkozen worden voor één termijn. De bestuursleden treden bij voorkeur af per 1 
januari, volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster.

 

4.5 Besluiten in het Bestuur dienen te worden genomen    met gewone meerderheid    van stemmen.

 

4.6 Het Bestuur is belast met de uitleg van dit reglement    en van alle regels en bepalingen    en heeft het
recht dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de Algemene 
Ledenvergadering    is overgelaten.    Het beslist verder in alle gevallen waarin door de Statuten en dit 
reglement niet is voorzien.

 

4.7 Het Bestuur is in overleg met de Coöperatieraad    verantwoordelijk    voor tijdige 
werving van kandidaten voor vacatures in het Bestuur.

 

4.8 Binnen het Bestuur van de coöperatie     kunnen een of twee  aangewezen bestuursleden van  het 
coöperatiebestuur een geno    men besluit uitvoeren na de vergadering van het coöperatiebestuur. 
Het Bestuur is verantwoordelijk    voor de ontwikkeling    en de uitvoering van het beleid van de 
Coöperatie.

 

4.9 Het Bestuur stelt een overzicht op van haar activiteiten en die van haar Commissies en 
Werkgroepen van het afgelopen jaar op ter informatie van de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering.    Het terugblikkende    overzicht wordt afgesloten    met e en vooruitblik    op 
activiteiten en beleid voor de komende jaren.

 

4.10 Het Bestuur stelt een Bestuursreglement op met daarin een bevoegdheidsschema voor het 
aangaan van verplichtingen, goedkeuren van diensten en het doen van betalingen naar waarde
van de transacties    en het afbreukrisico    van de Coöperatie.    Leidend hierbij is de fysieke scheiding
van personen en functies.

 

4.11 Het Bestuur stelt een meerjarenplan    op voor investeringsprojecten    ter goedkeuring    van de
Algemene Ledenvergadering.

 

4.12 Voor de werkzaamheden t.b.v. de realisatie van duurzame energieproductie projecten kunnen
bestuursleden en werkgroep leden een vergoeding ontvangen. Voor de gehanteerde uur tarieven
wordt uitgega    an van de tarieven van Energie Samen. Uitbetaling vindt plaats op basis van 
ingediende declaratie en na beoordeling en goedkeuring van het bestuur. 

Artikel 5      Commissies, Werkgroepen en Projectgroepen

5.1 Commissies/Werkgroepen/Projectgroepen/etc.  (verder  genoemd  werkgroepen)  kunnen  worden 
gevormd voor het organiseren    en uitvoeren    van bepaalde    concreet door het Bestuur opgedragen 
taken en projecten.

 

5.2 De werkgroepen    krijgen hun opdracht van het Bestuur en adviseren    het Bestuur hieromtrent.

 

5.3 De werkgroepen    worden door het Bestuur ingesteld en zijn rekening en verantwoording 
verschuldigd aan het Bestuur.

 

5.4 De samenstelling    en omvang van een werkgroep    wordt door het Bestuur per geval
vastgesteld.

 

5.5 Per werkgroep is er zo mogelijk een bestuurslid als     werkgroepleider die namens het Bestuur 
verantwoordelijk is voor de werkgroep activiteiten. Als er geen werkgroepleider vanuit het 
Bestuur kan worden aangesteld,    zal de werkgroep    zelf en met goedkeuring    van het Bestuur een 
werkgroepleider aanstellen.

 

5.6 De leden van een werkgroep    kunnen zowel Leden van de Coöperatie,    Donateurs    als externen zijn, 
die het doel van de Coöperatie onderschrijven, vanwege hun specifieke kennis, ervaring en affiniteit 
in de werkgroep worden gevraagd.

 

5.7 Werkgroep    en treden niet zelfstandig    naar buiten de Coöperatie    tenzij daarover van tevoren met 
het Bestuur overeenstemming is bereikt.

 

5.8 In beginsel is er geen vergoeding    voorzien voor deelname    aan een werkgroep.    Het Bestuur komt 
de bevoegdheid toe in     uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken. Dit geheel ter vrije 
beoordeling van het Bestuur.

 

5.9 Het Bestuur kan een werkgroep    met onmiddellijke    ingang ontbinden    of een individueel    lid van de 
werkgroep van zijn taken ontheffen.

Artikel 6      Procedure tot Wijziging van de Statuten

6.1 Wijziging van de Statuten kan geschiedt    volgens de regels als aangegeven    in de Statuten.

 

6.2 Voorstellen tot Wijzigingen van Statuten     kunn en door Leden    worden ingediend bij het Bestuur    ,advi
die haar beoordeling in het vergaderschema zal inpassen en van een schriftelijke reactie zal voorzien 
en deze in het Jaaroverzicht    zal opnemen. Indiener    kan zijn door    het Bestuur afgewezen voorstel
aan de orde stellen op de eerstvolgende Algemene Ledenver    gadering en ter beoordeling 
voorleggen, waarop    de Algemene    Ledenvergadering    het Bestuur kan opdragen    dit voor de volgende
Algemene Ledenvergadering volgens de vastgestelde procedure als wijziging voor te bereiden en op 
de agenda te plaatsen.


 

Artikel 7      Financiële Commissie

7.1 Op de Algemene    Ledenvergadering    wordt ieder jaar uit de Leden voor de periode van een jaar een
Financiële Commissie benoemd. De commissie bestaat uit twee personen die geen deel mogen
uitmaken    van het Bestuur.

 

7.2 De Financiële    Commissie    onderzoekt    de balans en de staat van baten en lasten met toelichting    en 
brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
De Financiële    Commissie    kan, in overleg met het Bestuur, externe deskundigheid    inroepen.

 

Artikel 8      Projectenrechtspersoon

 

8.1 Voor het oprichten    van - , in stand houden van - , exploiteren    van - en het in eigendom    hebben van 
installaties kan het Bestuur, na    advies van de Coöperatieraad,    voorafgaande toestemming van 
de  Algemene Ledenvergadering    , zelfstandig Projectrechtspersonen instellen. De 
Projectrechtspersoon kan per project of voor meerdere (kleinere) gelijksoortige projecten worden 
ingesteld.

 

8.2 De naam van de Projectrechtspersoon    zal, zo mogelijke,    de verbondenheid    met de Coöperatie    tot 
uitdrukking brengen.

 

8.3 Een Lid van de Projectrechtspersoon    is bij voorkeur Lid van de Coöperatie.

 

8.4 De bestuurlijke    - en financiële    verhouding    tussen de Projectrechtspersoon    en de Coöperatie    zal 
worden vastgelegd in een     aandeelhoudersovereenkomst of     samenwerkingsovereenkomst. 
Deze  aandeelhoudersovereenkomst of     samenwerkingsovereenkomst wordt    , na advies van de 
Coöperatieraad,    op voorstel van    het Bestuur bekrachtigd door de     Algemene ledenvergadering

 

8.5 De Statuten en het Huishoudelijk Reglement    van de Projectrechtspersoon    zijn niet strijdig met de
Statuten van de Coöperatie. Artikel 24 van de Coöperatie Statuten (Maatschappelijke 
betrokkenheid)    zal worden overgenomen    in de Statuten van de Projectrechtspersoon.

 

8.6 Minimaal één bestuurslid    van het Bestuur van de Coöperatie    is Lid van het Bestuur van de
Projectrechtspersoon.

 

8.7 De werkgroepleider    van de Coöperatie    is als bestuurslid    of als een adviserend    Lid aan het Bestuur
van de Projectrechtspersoon verbonden.    


 

Artikel 9      Privacy Reglement

 

9.1 VPE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke    wet - en regelgeving,    waaronder    GDPR of 
General Data Protection Regulation (in het Nederlands de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, AVG). Zie hiervoor de documenten Coöperatie Privacy Beleid en 
Coöperatie Privacy Reglement.


 

Artikel 10      Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

 

10.1 Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene 
Ledenvergadering,    mits het voorstel voor wijziging woordelijk    bij de agendastukken    is gevoegd.

 

10.2    Het doen van voorstellen    tot wijziging van het Huishoudelijk    Reglement    is , na advies van 
de Coöperatieraad    in principe     voorbehouden    aan het Bestuur,     eventueel    maar kan ook     op 
voordracht van de Leden. Leden    dienen  voorstellen ten minste 14 dagen voor de eerstkomende 
Algemene Ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij het Bestuur.

 

10.3 Wijzigingen    kunnen worden aangebracht    als ten minste twee/derde    van de geldig uitgebrachte 
stemmen voor het voorstel is.

Artikel 11      Slotartikel

11.1 In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enig bepaling van het 
Huishoudelijk    Reglement    of waarin dit Huishoudelijk    Reglement    niet voorziet, beslist het Bestuur, 
tenzij de Algemene Ledenvergadering daarover beslist.

Huishoudelijk Reglement VPE vastgesteld 23 maart 2023.

bottom of page