Regionale Energie Strategie (RES) in juni 2021 eindelijk concreet?

Als vrijwilligersorganisatie willen wij meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van

het Klimaatakkoord op Voorne-Putten. Wij hebben daarbij gekozen voor de activiteiten die

bijdragen aan de omslag van fossiel naar hernieuwbare, duurzame energie. Met de

beschikbare capaciteit richten wij ons, als VPE, op dit moment met name op projecten voor

zon- en windenergie. Dit is op Voorne-Putten, binnen het provinciale en lokale

overheidsbeleid, momenteel alleen praktisch mogelijk voor zon-op-daken en de provinciale

windopgave voor de Regio Rotterdam.

Bij de goedkeuring en publicatie van het Klimaatakkoord in 2018 heeft de centrale overheid

besloten een Nationaal Programma RES (Regionale Energie Strategie) in te stellen, dat

ondersteuning levert aan een dekkend netwerk van dertig regio’s die elk hun eigen RES

maken. Deze 30 RES-regio’s moeten gezamenlijk zorgen dat in 2030 minimaal 35

terawattuur (TWh, 35.000.000.000 KWh) aan duurzame energie wordt opgewekt (dit komt

globaal overeen met 2100 windmolens en 22.000 ha zonnepanelen). Naast deze opgave op

land is er nog een opgave voor 49 TWh op zee. Samen met andere opgaven (voor

besparing, warmte, verkeer, etc.) moet dit de uitstoot van CO2 tot 2030 halveren ten

opzichte van 1990. Daarna door tot 95% in 2050. Inmiddels is per RES-regio een taakstelling

afgesproken.


De ontwikkeling van de RES-en vindt plaats in samenwerkingsverbanden van lokale (gemeentelijke) overheden, organisaties en burgers. Hierbij wordt in het klimaatbeleid uitgegaan van burgerbetrokkenheid en 50% eigendoms-participatie vanuit de omgeving. Al in een vroeg stadium moeten belanghebbenden betrokken worden bij de besluitvorming en geïnformeerd worden over deelneming in particulier, lokaal eigendom van de installaties. In 2019 is na breed overleg “Energieperspectief 2050” verschenen met de principes van een “betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen.” Op 23 april 2020 is concept RES 1.0 opgeleverd. Een doorlopend communicatie en consultatieproces

moet in juni 2021 leiden tot de RES 2.0. Dit zal voor VPE een duidelijker perspectief bieden op de toekomst.


Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.resrotterdamdenhaag.nl, en de gemeentesites van Voorne-Putten.

Recente blogposts

Alles weergeven