NRD windpark Brielse Maasdijk ter inzage

Tussen Geervliet en de Oude Maas, op de Landtong ten zuiden van het Hartelkanaal, wordt er een langgerekt windpark gerealiseerd. De doelstelling is minimaal 18 MW en dit zijn bij een windturbine van b.v. 4 MW, ca. 5 windturbines. Windturbines hebben impact op omgeving en direct omwonenden. Daarom moet voldaan worden aan wetten, regelgeving en aan de lokale vereisten zoals beschreven in de regionale Leidraad windenergie.


HVC is de projectontwikkelaar, de bedoeling is dat VPE mede eigenaar gaat worden van dit project.


De gemeente Nissewaard start nu procedure voor de milieueffectstudie met een Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft welke onderzoeken er voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) moeten worden gedaan.


De effecten van onder meer slagschaduw, geluid, flora en fauna, afstand tot de huidige bebouwing, gezondheid, veiligheid van de dijken, etc. zal worden onderzocht. Op basis van de MER onderzoeken kan een voorkeursopstelling voor aantal en plaats van de windturbines worden bepaald. Daarna zal er door de ontwikkelaar, HVC, een vergunning worden aangevraagd om het windpark te realiseren. De gemeente Nissewaard coördineert het proces voor het milieueffectonderzoek en t.z.t. de vergunningsverlening. DCMR ondersteunt de gemeente Nissewaard daarbij.Tijdens de periode van terinzagelegging van de NRD kan eenieder zijn mening via een zienswijze geven. Doel van deze zienswijzemogelijkheid is om de mening en inzichten van belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding van besluiten.


Alle ingediende zienswijzen met de reacties en antwoorden hierop worden geanonimiseerd openbaar. Daarnaast heeft de gemeente Nissewaard over de NRD advies gevraagd aan de Commissie Milieueffectrapportage. De ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie Milieueffectrapportage worden door het College van Burgemeester en Wethouders betrokken bij de vaststelling van de definitieve onderzoeksopdracht voor de MER. Daarbij kan het College aanvullende instructies geven aan de initiatiefnemer over wat er in de MER moet worden onderzocht, voor zover dat niet in de NRD is beschreven.


HVC heeft hier een website met animaties van de alternatieven die beschreven zijn in de NRD.


Als Voorne-Putten Energie roepen wij een ieder op, zowel voorstanders van windenergie, als degenen die zich zorgen maken of tegenstander zijn, kennis te nemen van de NRD en eventueel te reageren met een zienswijze.


Op de website van de gemeente Nissewaard en de website van HVC vindt u meer hierover. Op beide website zijn ook veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden gegeven.


Recente blogposts

Alles weergeven