Eerste stappen windpark Brielse Maasdijk

Tussen Geervliet en de Oude Maas, op de Landtong ten zuiden van het Hartelkanaal, wordt er een langgerekt windpark gerealiseerd. De doelstelling is minimaal 18 MW en dit zijn bij een windturbine van b.v. 4 MW, ca. 5 windturbines. Windturbines hebben impact op omgeving en direct omwonenden. Daarom moet voldaan worden aan wetten, regelgeving en aan de lokale vereisten zoals beschreven in de regionale Leidraad Windenergie.


Locatie windpark Brielse Maasdijk
Locatie windpark Brielse Maasdijk

De gemeente Nissewaard start nu de planologische procedure met de Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) om de realisatie van een windpark mogelijk te maken. Dat gaat zorgvuldig, met betrokkenheid van de omwonenden en volgens een vastgelegde procedure. Als eerste stap wordt de NRD gemaakt om vast te leggen welke onderzoeken er in de Milieu Effecten Rapportage (MER) worden gedaan. In de MER wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar slagschaduw, geluid, flora en fauna, afstand tot de huidige bebouwing, gezondheid, veiligheid van de dijken, etc. Uit de MER volgt een voorkeursopstelling van aantal en plaats van de windturbines. Daarna volgt de wijziging van het bestemmingsplan en de vergunningen die worden afgegeven.


Als eerste stap dus de NRD. Hierop kan en ieder zijn mening via een zienswijze geven. Alle ingediende zienswijzen, met de reacties en antwoorden hierop zijn openbaar en geanonimiseerd. Op basis van de ingediende zienswijzen stelt het college van burgemeester en wethouders de NRD vast.

Als Voorne-Putten Energie roepen wij een ieder op, zowel voorstanders van windenergie, als degenen die zich zorgen maken of tegenstander zijn, om te reageren met een zienswijze. Op de websites van de gemeente als van de projectontwikkelaar vindt u meer hierover, alsmede een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.

Zie voor meer informatie https://www.nissewaard.nl/duurzaamheid/duurzaamheid_to/windenergie-locatie-brielse-maasdijk.htm en https://www.windbrielsemaasdijk.nl/informatie.

Recente blogposts

Alles weergeven